Sociālās rehabilitācijas pakalpojums "Varu.Protu.Daru"

2022.gada 1.novembrī nodibinājums “Latvijas Bērnu atbalsta fonds” parakstīja līgumu Nr.9.2.2.3/22/A/005 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta “Sociālā rehabilitācijas pakalpojuma “Varu. Protu. Daru.” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm” īstenošanu. Tā mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 40 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, uzlabojot dzīves kvalitāti un spēju integrēties sabiedrībā, nodrošinot komunikāciju prasmes, maņu, sajūtu un intelektuālo attīstību, sniedzot atbalstu arī 40 bērnu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm.

Sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros tiks nodrošināti daudzveidīgi un mērķēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālo prasmju pilnveidošanai un funkcionālo spēju uzlabošanai. Atbilstoši individuālajiem sociālās rehabilitācijas atbalsta plāniem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būs iespēja saņemt dažāda veida terapeitu (piemēram, ABA terapeita, deju un kustību terapeita, audiologopēda, fizioterapeita, ergoterapeita, uztura speciālista, un sociālā darbinieka) pakalpojumus. Savukārt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm būs iespēja saņemt speciālistu individuālās konsultācijas un terapeitisko atbalsta grupu pakalpojumus. Tāpat projekta ietvaros plānotas 4 socializēšanās prasmju un komunikācijas iemaņu attīstības atbalsta grupas vecākiem kopā ar bērniem.
Lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu mērķa grupas personām, projektā paredzēta arī papildu materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde. Tiks nodrošināta projekta vadība un publicitāte.

Projekta kopējās izmaksas: 164 984.40 EUR, no tā ESF finansējums: 140 236,74 EUR.

Projektu paredzēts īstenot no 2022. gada novembra līdz 2023. gada oktobrim (12 mēnešus).

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 40 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, uzlabojot dzīves kvalitāti un spēju integrēties sabiedrībā, nodrošinot komunikāciju prasmes, maņu, sajūtu un intelektuālo attīstību, sniedzot atbalstu arī 40 bērnu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm. Lai saņemtie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem būtu efektīvāki, ir nepieciešams stiprināt arī bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes, kas nereti, ikdienā aprūpējot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, ir noguruši un atrodas tuvu izdegšanas stāvoklim. Tādēļ projekta sekundārais mērķis ir stiprināt arī bērna likumiskos pārstāvjus vai audžuģimeni, lai veicinātu viņu un bērna dziļu, emocionālu, ilggadēju saikni. Lai to nodrošinātu, projekta ietvaros tiks izmantotas uzticībā pamatotu attiecību ieviešanas (no angļu valodas – Trust-Based Relational Intervention, turpmāk – TBRI) metodes.

Tādēļ, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieaugumu un iespēju tos saņemt ģimenēm, kurās ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, projekta ietvaros tiek radīts jauns sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Pakalpojumā tiks pielietota arī no Austrālijas aizgūta metode – agrīnās bērna funkcionalitātes novērtēšanas intervence (turpmāk – ABFNI) bērna dzīvesvietā. Tās ietvaros tiek pausts viedoklis, ka bērna likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm ir visspēcīgākā ietekme uz bērna attīstību. Tieši tādēļ ABFNI pakalpojumu veic kopā ar ģimenēm viņu dzīvesvietā, lai nodrošinātu, ka ģimenes ikdienas dzīve, prioritātes un izvēles nosaka to, kas notiek ar bērna ikdienu, kāda veida pakalpojumus viņš spēj saņemt un kāda ir to ilgtermiņa ietekme. Ja bērnam ārpus sociālā rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietas netiek nodrošināts papildus atbalsts, tad rehabilitācijas programmas rezultāti sagaidāmi daudz ilgākā laika posmā. Tādēļ arī projekta ietvaros tiks noteikti pasākumi, kas veicami mājas vidē.