Seminārs “Bērni ar funkcionāliem traucējumiem un sabiedrības stereotipi”.

2020. gada 15.oktobrī, Saldū, notika pirmais no plānotajiem pieciem "Latvijas Bērnu bāreņu fonda" sadarbībā ar plānošanas reģioniem un Labklājības ministru organizētajiem mācību semināriem deinstitucionalizācijas pasākumu ietvaros - “Bērni ar funkcionāliem traucējumiem un sabiedrības stereotipi”.

Apmācību mērķis bija paplašināt publisko pakalpojumu sniedzēju zināšanas par bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu tuvinieku situāciju saistībā ar dažādiem sabiedrības stereotipiem. Tai skaitā par pienākumiem un praktiskajām iespējām veidot iekļaujošu vidi šādiem bērniem, mikroklimata uzlabošanu starp vienaudžiem, palīdzot bērniem integrēties sabiedrībā un justies pieņemtiem gan kolektīvā, gan arī sabiedrībā kopumā. Apmācības vadīja Ilze Dreifelde, Mg.psych., mg.sc.sal., sert. psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore,  kā arī vieslektore vairākās augstskolās un autore grāmatai “Likteņa loterija”.

Izsakām pateicību visiem dalībniekiem par izrādīto interesi un piedalīšanos apmācību norisē, kā arī Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem" komandai un Labklājības ministrijai par iesaistīšanos un atbalstu sociāli nozīmīgu jautājumu risināšanā.